MBT - הערכת שווי תאגידי החזקות
במסגרת תהליכי שינוי המבנה הארגוני ושיוך נכסים יצרניים, העבירו קיבוצים רבים את פעילותם העסקית ואת החזקה בנכסיהם העסקיים לתאגיד החזקות המוחזק לעתים גם על ידי חברי הקיבוץ, או שהוא עשוי להיות מוחזק על ידיהם בעתיד. בתאגידי החזקות אלו מנוהלת לרוב עיקר פעילותו העסקית של הקיבוץ בין שהיא פעילות עצמאית ובין שהיא בתאגיד משפטי אחר המוחזק על ידי תאגיד ההחזקות.


במסגרת ליווי קיבוצים בביצוע המהלכים המפורטים לעיל, פותח בMBT מודל ייחודי להערכת שווי של תאגיד החזקות. הערכת השווי נדרשת לצרכים פנימיים וחיצוניים של הקיבוץ ושל חבריו. בין המטרות של הערכת השווי ניתן למנות את הנושאים הבאים:
הצפת ערך הפעילות העסקית בקיבוץ והצגתו לחברים, לעתים כגורם משלים לנושא הביטחון 
הפנסיוני.

התייחסות לערך שנקבע בתהליכים שונים כגון קליטת חברים חדשים והשוואת זכויות דיור.
יצירת מנגנון לסיחור פנימי או חיצוני, בקיבוצים שמודל השיוך כולל אפשרויות אלו.
יצירת מנגנון לפדיון הזכויות חלף דמי עזיבה.


הערכת שווי של תאגיד החזקות מחייבת התייחסות לסוגיות ייחודיות וביניהן – הזכויות המוקנות לכל מניה, אופי הפעילויות וההחזקות, מערכת היחסים עם הקיבוץ, שיטת המיסוי של התאגיד ועוד. על מנת לאפשר סיחור ופדיון של מניות נדרש ליצור מודל עדכון מתמשך להערכת השווי.


המודל אשר פותח מאפשר הן את הערכת השווי לנקודת זמן מוגדרת (לדוגמא "היום הקובע") והן הערכת שווי דינמי הכוללת מנגנונים המאפשרים עדכון תקופתי. קיבוצים אשר ביצעו תאגוד או שיוך נכסים יצרניים וכן קיבוצים הנמצאים בעיצומו של תהליך זה ומעוניינים בביצוע הערכת שווי כגון זו, ו/או בפיתוח מנגנון עדכון מתאים מוזמנים ליצור עמנו קשר.


 

 

 

 

 

 


 

 

האיש מאחורי המספרים

 דב קלט

מנהל תחום שיוך נכסים 

ושינוי מבני                                                           טל':    03-6382839

נייד:   052-5523296
דוא"ל: dov@mbtcpa.co.ilmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570