MBT - שיוך נכסים
שיוך נכסים יצרניים הנו תהליך מרכזי במגזר הקיבוצי. התהליך משלים לתהליכים שהקיבוץ מבצע או מתכנן לבצע. לתהליך שיוך הנכסים היצרניים עשויות להיות משמעויות רבות, המשפיעות באופן בלתי הפיך על הקיבוץ - מהבחינה המשפטית, הכלכלית והחברתית. קיימת חשיבות רבה להגדיר תחילה את מטרות התהליך, השונות לעיתים בין הקיבוצים, ורק לאחר מכן לבחור את דרך הביצוע. על כן, יש לבחון היטב, את המטרות אותן מבקש הקיבוץ להגשים באמצעות שיוך הנכסים ואת דרך השגתן.


צוות שיוך הנכסים בMBT מלווה זה שנים רבות את התהליך, מתחילתו ועד סופו. הניסיון הרב שנצבר מאפשר זיהוי מוקדם של הזדמנויות, בעיות וצרכים עתידיים אשר הינם קריטיים למהלך נכון וסדיר של תהליך שיוך הנכסים בקיבוץ.


.

 

 

 

 

 

 

 


האיש מאחורי המספרים

 דב קלט

מנהל תחום שיוך נכסים 

ושינוי מבני                                                       

 טל':  03-6382839

נייד:  052-5523296
דוא"ל: dov@mbtcpa.co.il

mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570