MBT - שיוך דירות
מהלך של שיוך דירות המגורים הינו תהליך המעסיק קיבוצים רבים. לתהליך שיוך הדירות השפעה מהותית על מכלול של נושאים כלכלים, משפטיים וחברתיים. לכן, מומלץ לכל קיבוץ וחבר לבחון בקפידה את השלכות מהלך זה על התחומים השונים.

 

לאור השינוי בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל (ביטול החלטה 751 וקבלת החלטה בעייתית במקום 979), הקשיים המתגלים ביישום ההחלטות הנ"ל, ולאור הפגיעה הצפויה בזכויות החכירה של הקיבוצים שאימצו או שיחליטו לאמץ החלטות אלו, מבט רואה חשיבות רבה בטיפול פרטני בכל לקוח ולקוח במהלך שיוך הדירות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האישה מאחורי המספרים


יורה מני
אחראית תחום מקרקעין ומים


טל': 03-6382823
נייד: 052-3588209
דוא"ל: yora@mbtcpa.co.il


האיש מאחורי המספרים


רו"ח יוסי שלם
מנהל מחלקת מס ותחום מקרקעין ומים


טל': 03-6382845
נייד: 052-3542390
דוא"ל: yosys@mbtcpa.co.il

mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570