MBT - הערכת שווי

הערכות שווי עסקיות נדרשות בכל מקום בו יש צורך בהסתכלות אובייקטיבית על עסק/הפעילות, ניתוחם בכלים מקובלים וגזירת השווי הכלכלי.


היכולת המקצועית של MBT להעריך נכונה שווי של פעילות עסקית מושתתת על מספר יסודות:

ניתוח יסודי ומעמיק של השוק והסביבה העסקית.

ניתוח כלכלי וחשבונאי של החברה.

היכרות עם התאוריה המימונית המשמשת כבסיס להערכות שווי כיום, יחד עם הבנת המציאות בשטח ותנאי השוק המכתיבים את מחירי העסקה.

 

ככלל, ניתן להבחין בין שלושה סוגי הערכות שווי, על פי מטרותיהן:

הערכה עצמית לצרכים פנימיים – הערכה מהירה הנותנת מושג כללי לבעלים לגבי שווי העסק/הפעילות, כולל יעוץ כלכלי לגבי סבירות המהלך העסקי המתוכנן.

הערכה עצמית לצרכים חיצוניים – חוות דעת שתשמש את הבעלים, בתהליך המו"מ העסקי עם גורמי חוץ (קונה, שותף, משקיע), או כחוות דעת לבית משפט / בוררות / גישור.

הערכה עבור צד ג' (חיצונית) – הערכת עסק עבור גורם המתעניין בו, בדרך כלל כחלק מבדיקת נאותות, כולל בדיקת כדאיות העסקה מהיבטים נוספים פרט לשווי (שוק, סביבה עסקית, סיכונים, יתרונות וחסרונות יחסיים).

 

הערכות השווי ניתנות במגוון הקשרים:

הערכות לקראת מיזוגים, רכישות ותהליכי מכירה.

שווי הוגן בהתאמה לתקני ה- IFRS ו-US GAAP.

היערכות לדיונים עם רשויות המס.

עסקאות עם בעלי שליטה.

חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים.

 

בנוסף, החברה עומדת בדרישות גילוי דעת 64 (נוסח משולב) של לשכת רואי החשבון, ונהנית ממעמד מקצועי גבוה לצרכי הסתמכות רואי החשבון המבקרים.האיש מאחורי המספרים

       
רו"ח בועז אמיר

מנהל תחום יעוץ לעסקים

ומחירי העברה
      
טל': 03-6382811
נייד: 052-2722159
דוא"ל: boaz@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570