MBT - ייעוץ וליווי קרקע ומים

מחלקת הנדל"ן מלווה מזה למעלה מ- 16 שנה קיבוצים ומושבים בניהול מקרקעין של היישוב, מיצוי הזכויות, קבלת הקצאות לתעסוקה, רישום החכירה בטאבו, הרחבה, קליטת חברים חדשים לאגודה ועוד. 

כל זאת תוך ליווי היישוב מול הגורמים השונים, כגון: מינהל מקרקעי ישראל, הועדות לתכנון ובניה, מיסוי מקרקעין, יזמים וכו'.
מחלקת המים מלווה קיבוצים, מושבים, ואגודות מים בניהול משק המים, קבלת מענקים בגין הפקת מים, הסדר חובות לרשויות, קבלת פיצויי מים בגין קיצוץ מכסת המים וזאת תוך ליווי ועבודה משותפת עם היישוב.


להלן שירותי מחלקת המקרקעין:
אבחון מקרקעין - מטרת האבחון הנה לייצר בסיס לתכנית פעולה ארוכת טווח להעלאת שווי זכויות הישוב במקרקעין. האבחון מנתח את מקרקעי הקיבוץ בשני צירים עיקריים - ציר הזכויות (חוזי חכירה, חוזי פיתוח, השכרות משנה, שימושים חורגים וכ"ו) וציר התכנון (תכניות בנין עיר החלות על כלל המשבצת של הישוב).
ליווי בהכנת ת.ב.ע (תכנית בניין עיר) - ליווי צמוד של הישוב בהכנת ה - ת.ב.ע תוך שימת דגש לצורכי הישוב, לנושאים שיש לפתור ובעיקר הימנעות מטעויות בעתיד העלולות לגזול זמן וכסף יקרים.
הסדרת השימושים החורגים משטח ההקצאה מול מנהל מקרקעי ישראל.
ליווי הישוב בנושא המקרקעין, מול יזמים, יועצים, ועדות התכנון והבניה ומנהל מקרקעי ישראל.
ליווי הישוב במיסוי מקרקעין.
בחירת ועדת קרקעות ביישוב, תוך הגדרת כתבי המינוי של הוועדה ורכז הוועדה, הצבת יעדים ומטרות לטווח הקצר והארוך, כל זאת במסגרת תקציב מאושר.
רישום חוזה החכירה לדורות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), תוך השגת האישורים הנדרשים מכל המוסדות.
יזמות נדל"ן - טיפול בהליכי תכנון ושינוי ייעוד של קרקע חקלאית, ביצוע ארגון מחדש של התכנון, ייזום הרחבות קהילתיות וליווי תהליכים של רישום הדירות על שם החברים בקיבוצים.


להלן שירותי מחלקת המים:


קבלת הענקות בגין עלויות הפקת מים.
הסדרת חובות לרשויות ולנציבות המים.
טיפול ברישיונות מים מותלים.
המלצה על גובה חיוב מים בתוך היישוב לצרכנים השונים.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


האיש מאחורי המספרים


אלי חלוצי
אחראי תחום קרקע ומים

טל': 04-8214562
נייד: 052-4423008
דוא"ל: elih@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570