MBT רואי חשבון - הקצאת עלות רכישה PPA

רקע

בעבר, נקטה החשבונאות גישה אשר נמנעה מניתוח ספציפי של הנכסים הנרכשים והסתפקה בייחוס כללי של העלות, בעיקר לנכסים מוחשיים ולמוניטין. בעקבות התקינה הישראלית החדשה הבאה לידי ביטוי בתקן מספר 20 של המוסד לתקינה חשבונאית "הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים של חברה מוחזקת" ובתקן מספר 30 "נכסים בלתי מוחשיים", החלה על כלל החברות במשק, נדרשות הפירמות לבחון באופן מעמיק ולהכיר גם בשוויים של נכסים שאינם מוחשיים.
כאשר הזיהוי נעשה לראשונה בעת רכישת פעילות או חברה, הרוכשת נדרשת להקצות את עודף עלות הרכישה (PPA - Purchase Price Allocation) תוך שימוש בטכניקה מתוחכמת של זיהוי והערכה של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים.


חברה ציבורית נדרשת (בהתאם לתקנות ניירות ערך), לצרף עבודת PPA לדוחותיה הכספיים ועל ידי כך להציגה בפני ציבור המשתמשים בדוחותיה הכספיים לרבות משקיעים ואנליסטים. חשוב לציין כי ישנה חשיבות להכרה ולמדידה נכונה של הנכסים הבלתי מוחשיים, בעיקר לאור העובדה כי החברות בעידן זה מאופיינות בשיעור נכסים בלתי מוחשיים אשר הולך וגדל. נכסים בלתי מוחשיים אלו מהווים לעתים רבות הנכסים הגדולים ביותר של החברה ולא תמיד נרשמים במאזניהן. לפיכך, עבודות PPA מהוות הזדמנות של המשקיע לבחון את השווי ההוגן של הנכסים המרכיבים את החברה הנרכשת. בנוסף, עיון בעבודת ה-PPA מאפשרת למשקיע לקבל הערכה בלתי תלויה נוספת לגבי הסיכונים והתשואות הנובעים מהרכישה כמו גם תרומתה של הנרכשת לשווי הכללי של מניותיו.


אופן העבודה: 
תהליך הקצאת עודף עלות הרכישה כולל בחינה מדוקדקת של אופי הנכסים הנרכשים, פוטנציאל הרווח שלהם, מחוללי הצמיחה ומנועי הפיתוח. התהליך מורכב מחמישה שלבים עיקריים:
1. סקירה וזיהוי הנכסים הנרכשים
2. ניתוח היתרונות הכלכליים של הנכסים שנרכשו לפירמה הרוכשת.
3. בחינת נתוני העסקה והגדרת עודף העלות שנוצר ברכישה.
4. הקצאת עודף העלות שנוצרה ברכישה בין הנכסים השונים. יתרת עודף העלות תיוחס לנכס

    בלתי מוחשי הנותר, המוגדר כמוניטין.
5. הגדרת משך הזמן האפקטיבי שבו עתידים הנכסים השונים להפיק תועלת כלכלית.


למשרדנו ניסיון רב בביצוע הערכות שווי לנכסים בלתי מוחשיים ובהקצאת עלות הרכישה של חברות ופעילויות.

 

 האיש מאחורי המספרים
רו
 בועז אמיר
מנהל תחום יעוץ לעסקים 
ומחירי העברה

טל':    03-6382811
נייד:   052-2722159
דוא"ל: 
boaz@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570