תמיכה לעידוד השיווק בחו"ל

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מפעילה קרן באמצעותה ניתנת השתתפות חלקית בהוצאות כספיות של תאגידים שנועדות לפעילות שיווק של מוצר בחו"ל (בין בשיווק מוצר חדש ובין בשיווק מוצר קיים).

להלן פרטי הסיוע אותו מציעה הקרן:

הסיוע ניתן בשני מסלולים 

 סיוע ליצואן בודד:

מדובר על סיוע בפעילות שיווק של "יצואן קטן"ו"יצואן בינוני"בשווקים בחו"ל. הסיוע יינתן לתקופה של 12 חודשים עם 

אפשרות להארכת התכנית בשנה נוספת.

במסלול זה יוכרו גם תשלומים לחברות סחר כהוצאה מוכרת (חברת סחר - חברה שעיקר פעילותה קידום ייצוא והמתמחה

באזור הגאוגרפי או הענפי המבוקש).

  סיוע למאגדי עסקים:

סיוע בפעילות שיווקית למספר עסקים, שחברו יחד, במטרה לקדם את השיווק של כל אחד מהעסקים בשווקים בחו"ל. 

בין סוגי המאגדים ניתן למצוא מאגד רגיל, מאגד בענף הקלינטק ומאגד תשתית המקים אתר פיזי עצמאי המשמש כאתר תצוגה בחו"ל.

הסיוע יינתן לעסק בודד במאגד לתקופה של 12 חודשים עם אפשרות להארכת תקופת הסיוע בהתאם לסוג המאגד ועד 

שלוש שנים, מספר התאגידים במאגד משתנה בהתאם לסוג המאגד. לכל מאגד יש להגדיר מנהל מאגד, אשר יהווה איש קשר בין

חברי המאגד למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. יצוין, כי פעילות מאגד לצורך תשלום ההוצאות תוכר רק אם היא

משותפת לשלושה תאגידים לפחות (במאגד קלינטק - שני תאגידים לפחות).

    סכום הסיוע יינתן עבור הוצאות מוכרות ומאושרות בהיקף של עד 50% מסך ההוצאות ועד תקרה של 500,000$ (משתנה בהתאם לפרטי ההקצאה)

   בין סוגי ההוצאות המוכרות ניתן לכלול הוצאות בגין:

איסוף מידע - חקר שוק בשווקי חו"ל, איתור מידע עסקי וכדומה.

פרסום - הכנת קטלוגים, הקמת מערך שיווק באינטרנט ובאמצעי מדיה אחרים.

תערוכות וכנסים - השתתפות בהצגת תערוכות בחו"ל, ירידים ומפגשים מקצועיים נוספים.

נסיעות לחו"ל - תשלום עבור כרטיס טיסה, כאשר מטרת הטיסה היא לפעילות שיווקית.

תקינה וביטוח - רישום פטנט ושם מסחרי בחו"ל, ביטוח סיכוני סחר חוץ.

שכר עובדים בחו"ל.

הוצאות נוספות המזכות בסיוע בהתאם לאופי התאגיד.

    תמלוגים

יצואן קטן יהיה פטור מתשלום תמלוגים.

יצואן בינוני יחויב לשלם תמלוגים לקרן עד להחזר מלוא המימון שהתקבל (צמוד למדד המחירים לצרכן).

תשלום התמלוגים יהיה בשיעור של 3% לשנה מהגידול בהיקף הייצוא.

במידה והעסק לא הגדיל את היקף היצוא במהלך תקופת התכנית ובמהלך חמש השנים הבאות מתום תקופת התכנית - לא

תהא חובת תשלום תמלוגים כאמור.

 

ברצוננו להדגיש, כי:

במהלך התכנית על העסק והמאגד להגיש דוח ביצוע של ההוצאות בפועל חתום על ידי רואה חשבון.

בהגשת הבקשות יש לשים דגש מיוחד על עמידה באמות המידה השונות הנבחנות בעת הגשת הבקשה, כאשר, בין היתר,נבחן 

פוטנציאל הייצוא, מיקום העסק בארץ, איכות התכנית השיווקית שיש להכין ועוד.

תאריכי הגשת הבקשות יפורסמו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בתקופה הקרובה.

לפרטים נוספים ולבדיקת זכאות בהשתתפות בהוצאות ניתן לפנות ל:

רו"ח אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125 , eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון: 052-3287049 ,avim@mbtcpa.co.il

mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570