רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 בוצע תיקון חקיקה בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, (להלן: "החוק"). התיקון כולל שינויים מקיפים ומהותיים למפעלים תעשייתיים.

להלן עיקרי השינויים, כפי שנכללו בתיקון לחוק:

מטרת החוק

מטרת החוק שונתה וכיום מטרת החוק הינה עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, תוך מתן עדיפות לחדשנות ולאזורי פיתוח, כמוגדר בחוק, לשם פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בינלאומיים וכן יצירת תשתית למקומות תעסוקה חדשים ובני קיימא.

לאור האמור לעיל, הטבות מס, שהיו זמינות לתושבי חוץ ולחברות שתושבי חוץ הן בעלי המניות שלהן, בוטלו.

מסלול מענקים

  בוטל המעמד של חברות באזור פיתוח ב' (למעט למפעלי תיירות). רק חברות באזור פיתוח א' תהיינה זכאיות לקבלת מענקים.

 סיוע לחברות יתאפשר גם באמצעות העמדת הלוואות לחברות או כל מסלול נוסף אשר ייקבע על ידי השרים בכל דרך המגשימה את  מטרת החוק.

  מנהלת ההשקעות תדון בבקשות שהוגשו במהלך שנת התקציב השוטפת או בשנה שקדמה לה.

 מנהלת ההשקעות תאשר מענק או סיוע אחר רק למפעלים בעלי שיעור ייצוא של למעלה מ- 25% מתוספת המחזור שתנבע למפעל מההרחבה.

מסלול הטבות מס

    במסגרת התיקון לחוק הוחלפו ההגדרות של "מפעל מוטב", "חברה מוטבת" ו-"הכנסה מוטבת" ל- "מפעל מועדף", "חברה מועדפת" ו- "הכנסה מועדפת".

    הטבות המס יינתנו לכלל ההכנסה המועדפת של המפעל, הנובעת מפעילותה בישראל, למפעלים בהם יש ייצוא ישיר או עקיף בשיעור של 25% לפחות מהמחזור הכולל.

    הכנסה מתמלוגים - תחשב להכנסה מועדפת - רק אם התקבל אישור ממנהל רשות המסים, כי היא נלווית לפעילות הייצורית של המפעל.

   חלופות המס השונות במסגרת החוק בוטלו ובמקומן נקבעו שיעורי מס קבועים על כל ההכנסה המועדפת של המפעל המועדף (משמעות הדבר הנה ביטולו של סעיף 74 לחוק עובר לתיקון).


שיעור מס החברות לשנים 2011 עד 2016 יפחתו בהדרגה כדלקמן:

שנת המס

אזור פיתוח א'

אזור אחר

2011-2012

10%

15%

2013-2014

7%

12.5%

2015 ואילך

6%

12%


   הכנסה ממחקר ופיתוח בעבור תושב חוץ תחשב להכנסה מועדפת ובתנאי שניתן לגביהם אישור מאת המדען הראשי.

  בסמכות מנהל רשות המסים לקבוע כללים לגבי אופן ייחוס ההכנסה המועדפת במפעל מבוזר (מפעל הפועל במספר אתרים שונים בארץ).

  בוטלה הדרישה להשקעה מזערית מזכה, כהגדרתה בחוק לפני התיקון.

  על חלוקת דיבידנד מהכנסה מועדפת לתאגיד אשר ימוסה כחברה לא יחול מס ודינו כדין רווח רגיל שחולק. חלוקת דיבידנד ליחיד או לקיבוץ - תמוסה בשיעור של 15%.

  חברה מועדפת תוכל ליהנות ממענקים והטבות מס ללא תלות בין השניים.

הוראות מעבר

תחולת התיקון לחוק היא על הכנסה של מפעל תעשייתי בר תחרות אשר הופקה החל משנת 2011.

מפעלים יוכלו ליהנות מהוראות החוק הקיים, לגבי מפעלים מוטבים חדשים, עד וכולל שנת 2012 - כל עוד ההשקעה המזערית המזכה החלה בשנת 2010.

על מנת לעודד חברות לוותר על תחולת החוק הישן נקבע, כי חברה אשר תודיע עד ליום 30 ביוני 2015, כי היא מחילה על עצמה את הוראות החוק החדש - תהא זכאית לחלק דיבידנד מתוך הכנסה מאושרת או לחילופין הכנסה מוטבת[1], שהופקה בתקופת ההטבות לפי החוק הישן, לבעלי מניותיה, שהם חברות ללא חבות מס נוספת (זאת במקום תשלום מס של 15% על הדיבידנד). יצויין כי הקלה זו לא תשפיע במקרה של חלוקת דיבידנד ליחידים או לקיבוץ.

"הודעת הוויתור" על מסלול חלופי / מוטב תימסר עד למועד החוקי להגשת הדוחות (לא כולל אורכות) שהינו 31/05/XX ותחול על שנת המס הבאה.

לדוגמה: הודעת ויתור שתוגש עד 31/05/2012 יחול הדין החדש בשנת המס 2012.

חברה במסלול מענקים וברצונה להחיל את הוראות החוק החדש משנת 2011 ואילך נדרשה להגיש הודעת ויתור עד ליום 30/06/2011. היה ולא הודיע כאמור, יחולו עליה הוראות הדין הישן עד תום תקופת הצינון.

"תקופת צינון"- תכנית לפני 01/04/2005 ולא עברו 3 שנים מתחילת שנת ההפעלה. תכנית לאחר 01/04/2005 ולא עברו 5 שנים מתחילת שנת ההפעלה.

אגודות שיתופיות

במסגרת החוק החדש, בעלי הזכויות (חברים) באגודות שיתופיות, להן הכנסה מועדפת, המפעילות את סעיף 62 לפקודה - יוכלו ליהנות במקרים מסוימים משיעורי המס המופחתים (זאת בניגוד להוראות החוק במתכונתו הקודמת).

כאמור לעיל, החקיקה החדשה מיטיבה עם מפעלים קיבוציים, המאוגדים כאגודות שיתופיות (לרבות לגבי משקיעים חיצוניים באגודות אלו) - לגבי ההכנסה המועדפת. על כן, מומלץ לשותפויות וחברות קיבוציות לבחון את השלכת העברת פעילותן לאגודות שיתופיות.

התיקון לחוק מעלה סוגיות והתלבטויות רבות. המצב החוקי, ערב התיקון לחוק ולאחריו, מורכב. כל מקרה דורש ניתוח לגופו של עניין בדבר הכדאיות למעבר לתחולת החוק החדש או שינוי הישות המשפטית של המפעל.


לפרטים נוספים :

רו"ח אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125 , eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון: 052-3287049 , avim@mbtcpa.co.il


mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570