מסלול תעסוקה- מענקים הניתנים עבור הון אנושי (העסקת עובדים חדשים בעסק)
קבלת כתב אישור במסלול תעסוקה הנו רק תחילת הדרך, לאחר מכן על החברה להעסיק את מספר העובדים המבוקש, להגיש את הדוחות התקופתיים בצורה נכונה ולעמוד בכל ההתחייבויות על פי כתב האישור. בנוסף על החברה לעמוד בביקורת רואי חשבון הבודקים - האם החברה עמדה בהעסקת העובדים וביעדי התכנית.

מי אנחנו?
MBT יועצים הנה חלק מקבוצת MBT רואי חשבון העוסקת במתן שירותי ביקורת דוחות כספיים, ייעוץ מס וייעוץ כלכלי ועסקי. הקבוצה מעסיקה כ-300 עובדים ומדורגת במקום השישי מבין משרדי החשבון בישראל. קבוצת MBT היא חלק מרשת בינלאומית של רואי החשבון ויועצים - Praxity. רשת Praxity מקיפה מעל ל-500 פירמות רו"ח ויועצים ב-96 מדינות מסביב לעולם. ב MBTיועצים מחלקות מתמחות בנושאים שונים ולכל פרויקט אנו מקצים עובדים מתוך המחלקות המתמחות באופן שיקיף את מכלול הנושאים הרלוונטיים לאותו פרויקט על פי דרישות הלקוח.

מניסיוננו עולה כי חברות רבות אינן מקיימות את הנושאים הבאים:
עלות לעובד כפי שנקבעה בכתב האישור.
העסקת עובדים בהתאם לאזור מגורים מזכה לעובד.
עמידה בלוחות הזמנים אשר הוקצו במסגרת כתב האישור לתקופת ההקמה והגשת בקשה לקבלת אורכה ככל הנדרש.
ניתוח תנועת עובדים חדשים לעומת עזיבת עובדים קיימים.
רישום נכון של שעות עבודה ודיווח אופטימלי לכל משרה.
עמידה החברה בדיני העבודה וצווי הרחבה.
רישומים שגויים בהנהלת החשבונות ובמערכת השכר.

מהי התוצאה?
הפסד כספי מאי מימוש כתב האישור במלואו או בחלקו ולעתים ביטול כתב האישור תוך החזר המענקים שהתקבלו ומימוש הערבות הבנקאית שנתנה החברה למשרד הכלכלה
מה אנו מציעים במבט יועצים?
אנו מציעים ללוות את תכנית התעסוקה של חברתכם עד לסיומה המוצלח במטרה למצות
באופן מרבי את התמיכה שאושרה לכם על ידי מרכז ההשקעות. הליווי יעשה על ידי רואי חשבון מחברת מבט יועצים מומחים בתחומי חוקי העידוד.

השירות יכלול את הנושאים הבאים:
 הכנת הדוחות התקופתיים והגשתם למרכז ההשקעות תוך בחינת ניצול התקציב והאפשרויות העומדות בפניכם.
 ניתוח של הנתונים אשר הוגשו בבקשה ועדכון הנתונים לטובת החברה ככל שניתן.
 פגישות עם בעלי תפקידים במרכז ההשקעות ככל שיידרש.
 ניתוח גיוס עובדים חדשים מול עזיבת עובדים קיימים במצבת כוח האדם.
 ניתוח שעות עבודה של העובדים ותנאים סוציאליים.
 הכנה לביקורת שוטפת של משרד הכלכלה.
 ליווי שוטף מול מרכז ההשקעות עד קבלת המענק.

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים, ניתן לפנות אל: רו"ח אבי אלמגור, 
נייד 3287049– 052 , דוא"ל Avim@mbtcpa.co.il


*אין להסתמך על תוכן זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בוmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570