תכנון פיננסי אסטרטגי

מידי שנה מתחבטים הבעלים של תאגידים עסקיים כגון: מפעלי תעשייה, תיירות, גד"שים, רפתות ועוד, בשאלה כמה דיבידנד ניתן למשוך מהפעילויות העסקיות. במפעלים בבעלות קיבוצית, ההתלבטות מתחדדת אף יותר במידה ובוצע בקיבוץ שיוך נכסים יצרניים והחברים מצפים גם הם לחלוקת רווחים.


ההתלבטות מקורה בניסיון להקצות משאבים באופן יעיל לשלושה מרכיבים עיקריים:

   השקעות לצורך שמירה על המשך הפעילות ופיתוח עסקי.

   שימוש בהון זר (הלוואות) – נטילת הלוואות חדשות או פירעון הלוואות קיימות.

   חלוקת רווח לבעלים בכפוף לצרכים, למגבלות החוק ולשיקולי מס.


מצד אחד מעוניינים לשמר את העסקים, לפתח אותם ולאפשר להם לפעול במסגרת של חוסן פיננסי נאות, ומצד שני מעוניינים להביא כסף "הביתה" וליהנות מהפירות שהניבו העסקים.  


להתלבטות זו בחרנו לקרוא "דילמת הבעלים"אם כך, כיצד מתמודדים עם הדילמה?

כמו בכל דילמה בחיים, השלב הראשון הוא הכרה בקיומה. לאחר מכן יש להגיע להבנה מי הגורם שאמור לטפל בה – הנהלת הקיבוץ, ההנהלה הכלכלית, הנהלות התאגידים?

בהמשך, אנחנו מציעים לערוך תחזית פעילות רב שנתית אשר תכלול את תחזית הרווח והפסד של כל תאגיד / פעילות עסקית, תחזית תזרים המזומנים הצפוי, ולא פחות חשוב תחזית מבנה המאזן בשנים הקרובות.

את התחזיות יש לבנות תחת הנחות עבודה מסוימות ולאפשר הרצת תרחישים שונים וכך לקבל אינדיקציות לגבי המשמעויות של כל תרחיש.


לתרחישים שונים ייתכנו תוצאות שונות למשל:


  תרחיש של השקעות מהותיות בפיתוח עסקי -  מצד אחד השקעות יביאו לצורך בהגדלת המינוף של התאגיד, והשארת רווחים בתוך התאגיד בטווח הקצר, מנגד השקעות אמורות להגדיל את הפעילות והרווחיות ובכך לאפשר בטווח הבינוני-ארוך משיכת רווחים.

 תרחיש של השקעות מינוריות לצורך שמירה על הקיים – בדרך כלל, השקעות שהינן לפחות בגובה הפחת, יאפשרו הקטנת מינוף ומשיכת רווחים אולם יביאו לסטגנציה בפעילות העסקית.


נציין כי בחלק מהמקרים עשויים להיות חילוקי דעות בין הנהלת התאגיד לבעלים כאשר ההנהלה מעוניינת בהרחבת פעילות ויתכן אף למנף את העסק והבעלים יעדיפו לקחת פחות סיכונים ולאפשר משיכת רווחים.

לכל תרחיש תהיינה משמעויות שונות על החוסן הפיננסי ומבנה המאזן בטווח הקצר ובטווח הארוך. לפיכך, על הבעלים וההנהלה להעריך את המשמעות של כל תרחיש על מבנה המאזן ולקבוע "עוגנים" מוסכמים שישמרו על החוסן הפיננסי של התאגיד כגון:


  יחס הון עצמי - קביעת יחס הון עצמי למאזן שלא יפחת מרמה מסוימת.

  יחס מינוף – קביעת יחס של הלוואות ביחס לסך המאזן שלא יעלו על שיעור מסוים.

  יחסי נזילות – לדוגמא כרית בטחון של מזומנים, יחס שוטף ויחס מהיר.

  יחס שירות החוב (DSCR) – כלומר מה היחס בין הרווח התפעולי התזרימי לתשלומים לבנקים עבור הלוואות קרן + ריבית.

  מסגרת הלוואות מאושרת – להימנע מחשיפת יתר להלוואות.

   יחסי רווחיות.


בעת קביעת היחסים לצורך הגדרת הקווים האדומים מומלץ גם לערוך טבלאות השוואה לחברות ציבוריות הפועלות בענף דומה בכדי לראות מהם היחסית הממוצעים בענף, מהם היחסים של החברות הטובות יותר וכד' ובכך לתמוך בהחלטות שיתקבלו בהנהלות.

כאשר קובעים מהם היחסים המתאימים ומגדירים את הקווים האדומים, ניתן לראות כיצד מושפעים יחסים אלו בתרחישים השונים וכך לאפשר את קבלת ההחלטות כגון: כמה השקעות ניתן לבצע, כמה הלוואות צריך לקחת ו/או כמה השקעות בעלים נדרשות ועדיין להישאר בטווח העוגנים, וכפועל יוצא כמה ומתי ניתן יהיה למשוך רווחים.


להלן סיכום של תרחיש בחברה לדוגמא המבטא השקעות מסיביות בשנים 2014 ו – 2015:

הערה: אין לראות בפרמטרים המוצעים המלצה, מדובר בתרחיש דמיוני לצורך המחשה


טבלת הפרמטרים ביחס לקווים האדומים מצביעה במקרה זה על בעיה של חוסן פיננסי ביחס לעוגנים שהוגדרו בשנים מסוימות - ביחס ההון העצמי, יחס המינוף, יחס שירות החוב ובסך ההלוואות. כמובן ששינויים בהנחות העבודה כגון: צמצום ההשקעות ו/או השקעת בעלים ישנו את התמונה.

טבלאות כגון אלו ניתן להריץ לגבי כל תאגיד מוחזק בהתייחס גם לשיעור משיכת רווחים וכך להשתמש במודל זה ככלי תומך החלטות בנושאים שונים.

כל החלטה נלקחת בתנאי אי וודאות, עם זאת הערכות נכונה והגדרת גבולות ברורים לסיכון אותו מוכנים לקחת, יסייעו בידי ההנהלות להבין מה יהיה מבנה המאזן בתרחישים שונים ובהתאם יסייע לקבלת החלטות.

מבט יועצים בנתה למספר רב של לקוחות מודלים המאפשרים להנהלה להריץ תרחישים שונים ולקיים דיונים מושכלים בנושאים כגון: ביצוע השקעות, חלוקת רווחים, הגדלת אשראי ועוד.


לקבלת פרטים נוספים: רו"ח יוסי ספיר – מנהל המחלקה הכלכלית, 052-5736431,  yossi@mbtcpa.co.il  
 רו"ח בועז אמיר – מנהל תחום הערכות שווי ובדיקות כלכליות, 052-2722159 boaz@mbtcpa.co.il
 סטפני פינקלשטיין, 
MSc – מנהלת פרויקטים, 052-5364433 Stephanie@mbtcpa.co.ilmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570