צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

ביום 19 ביולי 2007 נחתם הסכם קיבוצי כללי, המחייב מעבידים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה. ביום 30 בדצמבר 2007 נחתם צו הרחבה, אשר הרחיב חלק מהוראות ההסכם הקיבוצי על כל העובדים והמעבידים בישראל, החל מיום ה- 1 בינואר 2008.

 

להלן עיקרי צו ההרחבה:


תחולת הצו


1. הצו יחול על כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום עבודה.

 

2. הצו לא יחול על:

 עובד המבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו מכוח "הסכם לביטוח פנסיוני" ("הסכם לביטוח פנסיוני" – כל הסכם עפ"י הסכם קיבוצי  ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין) שמתקיים  לגביו ולו אחד מהתנאים המפורטים בצו ובכפוף לסייגים המפורטים בהם

 עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה.

 מי שטרם מלאו לו 20 שנים (באישה) ו-21 שנים (בגבר). בהגיע העובד/ת לגיל האמור יחולו עליו/ה הוראות הצו, תוך שתילקח בחשבון לעניין חישוב תקופת ההמתנה תקופת עבודתו/ה טרם הגיעו/ה לגיל האמור.         

 

3. עובד בגיל 50 ומעלה אשר ביום 1.1.2008 או במועד תחילת עבודתו (המאוחר מבין השניים) אין לו הסדר פנסיה מטיב (עובד מבוגר) רשאי להצטרף לפי בחירתו, באמצעות הודעה שתופנה למעסיקו בכתב, לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם). אם לא בחר כאמור לעיל, תחול עליו חובת הביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו זה.

 

תחילת ביצוע ההפרשות

 

המועד הקובע הינו 1.1.2008, או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, לפי המאוחר מבין השניים.

 

1.  עובד שיתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו (להלן - תקופת המתנה). החל מיום 1.1.2008 ועד ליום 31.12.2008 ובתקופה זו בלבד, תהא תקופת ההמתנה בת 9 חודשים.

 

2.  עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מבניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק (ללא תקופת המתנה).

 

3.  עובד שביום 1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2008. כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה ויותר ב-1.1.2009, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2009.


ההסדר הפנסיוני


1.   הביטוח הפנסיוני יהיה בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה ובלבד שיכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות (באותה קופה או בקופה אחרת).

 

2.      העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה המקיפה או קופת הגמל לקצבה בה הוא מעוניין להיות מבוטח בהודעה בכתב למעסיקו.

 

3.      אם בפרק הזמן שנקבע בצו לא הודיע העובד על בחירתו – הוא יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

 

4.      לעובד שמורה הזכות לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי כל  דין.


בסיס השכר שיש לבטחו ושיעורי ההפרשה


שיעורי ההפרשות מהשכר שיש לבטחו, הם שיעורי הפרשות נמוכים מהמקובל והם יעלו, באופן הדרגתי, כפי שיפורט להלן:

 

    החל מיום

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%


תשלומי המעביד יבואו במקום פיצויי פיטורים


תשלומי המעביד לפי הסכם זה לפיצויי פיטורים, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. מעביד יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד לשיעור של 8.33% לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה. מעביד, שלא העביר תשלומים כאמור, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים.

 

סיכום

 

האמור בצו ההרחבה מעלה מספר סוגיות הקשורות ליישום צו ההרחבה בפרט, ולהסדרים פנסיוניים קיימים ומידת התאמתם לעובד ולמעביד מאידך לעובדים ככלל ניתנת כיום האפשרות לבחור את תכנית הפנסיה המתאימה להם וקיימת חשיבות רבה בבחינת הנושא מחדש הן ברמת העובד והן ברמת המעביד על מנת להבטיח מיצוי נאות של הסכומים אותם מפרישים לפנסיה בהתאם לצרכיו של העובד.

 

הרפורמות השונות בשוק הפנסיה בשנים האחרונות מדגישות את החשיבות של מעורבות הפרט והמעסיק בנטילת אחריות על עתידו הפנסיוני של העובד, להבדיל מנורמה קיימת אשר לפיה, במרבית המקרים, העובד אינו מודע למצבו הפנסיוני ועתידו הפנסיוני נקבע שלא על-ידו.

 

צוות הייעוץ הפנסיוני של מבט יועצים ישמח לעמוד לרשותכם.

 

טניה קשקט | טל tanya@mbtcpa.co.il | 03-6382869 .
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570