MBT מבט יועצים- ביקורת מערכות מידע
מערכות מידע ממוחשבות הנם כיום חלק אינטגרלי בתהליכי העבודה בארגונים רבים. הצורך להסתמך על המידע המעובד 
והמופק ממערכות המידע דורש את הארגונים לוודא את נכונות, שלמות ודיוק המידע הנקלט והמופק ממערכות המידע.

מערכות מידע בארגון מהוות חלק מהותי ואינטגרלי בתהליכי העבודה בארגון.
על ארגונים לוודא כי המידע הזורם בארגון הנו מהימן שלם ועדכני בכדי לתמוך בפעילות השוטפת התקינה ובהליכי קבלת החלטות.
מערכת בקרה פנימית אפקטיבית מצריכה ממערכות המידע בארגון שיהיו : מהימנות, מאובטחות, נתמכות במעקב בלתי תלוי ובהסדרי גיבוי והתאוששות וכן בקיומן של ערוצי תקשורת אפקטיביים.

בדיקת בקרות כלליות במערכות מידע (ITGC – Information Technology General Control) המבוצעת על ידי המומחים של MBT מבט יועצים כוללת, בין היתר :

    בחינת המבנה הארגוני של מחלקת מערכות מידע:
    תפעול – תשתית, אבטחה פיזית, גיבויים ושחזורים, תכנית להתאוששות מאסון
    אבטחת מידע – ניהול משתמשים והרשאות, בקרות גישה, ניהול LOG, הגנות רשת.
    ניהול שינויים – ניהול דרישות ואישורם, בדיקות קבלה ובקרות בתהליך הפיתוח, העברה לסביבת הייצור

האיש מאחורי המספרים


רו"ח
 קובי אברהם

מנהל מחלקת בקרה וניהול סיכונים

טל': 03-6382841
סלולארי: 054-5508958
דוא"ל: kobia@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570