MBT - בדיקת נאותות חשבונאית - due diligence

בדיקת נאותות חשבונאית נועדה לצורך בחינת מצבה הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. בדיקת זו נערכת בדרך כלל על ידי גורמים השוקלים להשקיע בחברה, לרכוש בה אחזקות או להעמיד לה אשראי, וכן חתמים לקראת הליכי גיוס הון מהציבור.
בעת ביצוע בדיקת נאותות חשבונאית נבחנת עמידתה של הישות הנבדקת בכללי החשבונאות המחייבים לגביה ואת ההשפעה האפשרית של יישום כללי החשבונאות של הישות מזמינת העבודה. הדבר נכון הן לגבי מסגרת הכללים החלה על הישויות (תקינה ישראלית, תקנות הרשות לניירות ערך, תקינה בינלאומית, תקינה אמריקאית), והן לגבי אימוץ עקרונות מסוימים בסוגיות שונות במסגרת האחדת הטיפול החשבונאי במקום בו יש לבחור בין מספר חלופות.


תוצאת בדיקת הנאותות החשבונאית באה לידי ביטוי בזיהוי ממצאים מהותיים אשר להם פוטנציאל השפעה גבוה על ערך החברה בעייני מזמין העבודה. למשל, איתור התחייבויות לא רשומות כגון התחייבויות לפנסיה, תשלומי שכר ואופציות לעובדים, זיהוי נכסים בלתי מוחשיים אשר השפעתם על תוצאות הרוכש יכולה להיות מהותית, אבחנה בפעולות חוץ מאזניות, למשל בגין ערבויות והתחייבויות לאחריות וטיב שירות ועוד.


ממצאי בדיקת הנאותות החשבונאית,ישמשו הן ככלי לקבלת החלטות לקראת הרכישה, בעל פוטנציאל השפעה גבוה על הערך הנתפס של החברה בעיני מזמין העבודה והן כמקור ידע שישמש את הרוכש בדרך למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של העסק לאחר הרכישה.


לצוות היועצים ב- MBT ניסיון רב בביצוע 
בדיקת נאותות חשבונאית לחברות אשר נמצאות בהליך של מיזוג או רכישה וכן לחברות המוצעות למכירה ומבצעות בדיקת נאותות עצמית על מנת לאתר ולתקן את הליקויים טרם המכירה.

 

 

 


 


 


האיש מאחורי המספרים

   

רו"ח ראובן צוקרמן

מנהל המחלקה המקצועית
   
טלפון:  03-6382811

נייד:  050-6564657

דוא"ל: reuven@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570