MBT - קרן עידוד השיווק לחו"ל

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מפעילה קרן באמצעותה ניתנת השתתפות חלקית 

בהוצאות כספיות של חברות בפעילות שיווק של מוצר בחו"ל (בין בשיווק מוצר חדש ובין בשיווק מוצר קיים).

 

הסיוע ניתן במסלול יצואן בודד ובמסלול מאגדים כאשר יצואן קטן יהיה פטור מתשלום תמלוגים בעוד יצואן בינוני יחויב לשלם תמלוגים לקרן עד להחזר מלוא המימון שהתקבל (צמוד למדד המחירים לצרכן).

תשלום התמלוגים יהיה בשיעור של 3% לשנה מהגידול בהיקף הייצוא. במידה והעסק לא הגדיל את היקף היצוא במהלך תקופת התכנית ובמהלך חמש השנים הבאות מתום תקופת התכנית, לא תהא חובת תשלום תמלוגים כאמור.

 

אופן קבלת הסיוע הינו על ידי הקצאה תחרותית בהתאם למועדים המפורסמים מפעם לפעם על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

 

בהקצאה שבוצעה בסוף 2012 ניגשו למכרז מעל 500 חברות כאשר רק 30% קיבלו כתב אישור ולפיכך ישנה חשיבות גבוהה ברישום נכון של ההוצאות המבוקשות, אופן הצגתם ונתונים כלכליים אחרים הנדרשים בעת הכנת התכנית העסקית.

 

מחלקתנו מלווה חברות בהגשת הבקשה תוך דגש על עמידה באמות מידה, פוטנציאל הייצוא, איכות התכנית השיווקית ולאחר מכן במתן שירות בדוחות השוטפים שעל החברה להגיש.

 

מעוניינים להתעדכן בפתיחת ההקצאה הבאה? צרו עמנו קשר.


לפרטים נוספים אודות קרן עידוד השיווק לחץ כאן:

 


 

 

 האיש מאחורי המספרים
רו"ח
 אבי אלמגור

מנהל תחום יעוץ לעסקים 

טל':    03-6382873
נייד:   052-3287049
דוא"ל: avim@mbtcpa.co.ilmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570