מבט רואי חשבון - ישום תקינה בינלאומית IFRS – ליישויות קטנות ובינוניות

רקע

ה-International Financial Reporting Standards - IFRS הינו מונח כולל למערכת תקינה חשבונאית בינלאומית, שנקבעה על-ידי המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית  IASB יושב בלונדון ופועל בשיתוף עם האיחוד האירופי. כיום, התקינה כוללת כ- 40 תקני חשבונאות, מלווים בהבהרות שאומצו או פורסמו על ידי ה .IASB

ביולי 2006 אישר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן החשבונאות מס' 29 - אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), החל על כל תאגיד ציבורי (תאגיד אשר ניירות הערך שלו רשומים בבורסה) ולפיכך, מחויב לדווח לפי תקני דיווח חשבונאי בינלאומיים.


ביולי 2009 פרסם הגוף הבינלאומי העוסק בתקינה חשבונאית (IASB) מערכת של תקני דיווח בינלאומיים המיועדת לעסקים קטנים ובינוניים - IFRS for SMEs. התקן אושר בחודש דצמבר 2009 ליישום על ישויות קטנות ובינוניות בישראל.


MBT מסייעת בטיפול במעבר לתקינה הבינלאומית,

על כל המשתמע מכך.  

בעזרת הכלים, היכולת והניסיון שברשותנו, ביכולתנו לסייע בתהליך האדפטציה הנדרש למעבר לתקינה הבינלאומית החדשה.


יתרונות ה-IFRS:

אחידות בינלאומית בדוחות הכספיים

אימוץ מערכת כללים אחידה אמור להקל על יכולת ההשוואה בין ביצועי חברות בארצות השונות.

הדוחות הכספיים משקפים את ערך הנכסים הריאלי.

בהתייחס לשינויים בתקינה ותחילת היישום של התקינה הבינלאומית, מציעה MBT ללקוחותיה מסגרת

    כוללת המטפלת בכל ההיבטים הכלכליים, האקטוארים ושירותי שמאות.

 

השירותים המוצעים

ליווי בעת הבחינה הראשונית של  משמעות המעבר לדיווח על פי תקני ה-IFRS על דוחות התאגיד.

ליווי מנהלי הכספים והנהלת התאגיד בשלבים השונים, החל מעריכת תכנית עבודה ליישום התקינה

     ועד ליישומה המלא בדוחות הכספיים.

ביצוע הערכות שווי לנכסים תפעוליים והוניים, לרבות תאגידים נשלטים.

שמאות מקרקעין.

הערכות אקטואריות של התחייבויות לעובדים ונכסים מיועדים.

ייעוץ וליווי בהליך הטיפול בהטבות לעובדים.

טיפול בהפחתת רכוש קבוע לפי שיטת הרכיבים.

 

 


 

האיש מאחורי המספרים


רו"ח דודו עצאר

מנהל מחלקת תאגידים
 
טל': 03-6382805
נייד: 052-2201566
דוא"ל: davida@britcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570