חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017
נכנס לתוקף חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017. מטרת החוק הינה הסדרת ביצוע תשלומים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירות או ביצוע עבודה. החוק חל על חוזים, שנחתמו וייחתמו, החל מיום ה-30 ביוני 2017 ולגבי רשויות מקומיות (ועדים מקומיים) החל מיום ה-31 ביולי 2017.
חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570