הוראות חדשות של רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) בעניין שיעור התמלוגים
רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) פרסמה הוראות חדשות, החלות על חברות, שהוענקו להן מענקים על ידי הרשות. התקנות החדשות יחליפו את התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. ההוראות ייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2017.
הוראות חדשות של רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) בעניין שיעור התמלוגים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570