מיסוי בינלאומי - הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות"
טופס 1130 של רשות המסים המעודכן נועד לאפשר לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש אפשרות לבחור ב"שנת הסתגלות", על מנת שלא להיחשב כתושב ישראל לצרכי מס בשנה הראשונה למגוריו בישראל.
מיסוי בינלאומי - הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות"
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570