אמנת המס החדשה בין ישראל לקנדה
לישראל אמנת מס עם קנדה משנת 1975. בסוף שנת 2016 נחתמה בין ישראל לקנדה אמנה בדבר כפל מס. האמנה נכנסה לתוקפה ב-1 בינואר 2017. השינויים העיקריים באמנה החדשה נסובים אודות הפחתת שיעור ניכוי המס שכל מדינה יכולה להטיל על תושב המדינה השנייה.
אמנת המס החדשה בין ישראל לקנדה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570