הצעה לתיקון פקודת מס הכנסה - סיווג חברות זרות כחברות ישראליות - לצרכי מס
ב-4 לינואר 2017, פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, הטומנת בחובה שינויים מהותיים בהוראות המיסוי הבינלאומי וכן הרחבות חובות הדיווח והתיעוד על חברות זרות.
ההצעה קובעת חזקה, הניתנת לסתירה, לפיה יראו חברה זרה כמי שעסקיה מנוהלים ונשלטים מישראל בהתקיימות מספר תנאים מצטברים. ככל שהחזקה מתקיימת, אותן חברות זרות תחויבנה להגיש דוחות ולשלם מס חברות מלא בישראל.
הצעה לתיקון פקודת מס הכנסה - סיווג חברות זרות כחברות ישראליות - לצרכי מס
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570