הנחיות להוראות ניהול פנקסים בנושא מסופונים
רשות המסים פרסמה הנחיה המבהירה את הוראות ניהול פנקסים בנושא מסופונים. ההנחיה‏ ‏מיועדת ‏לבתי ‏תוכנה, ‏אשר ‏בתוכנה ‏שלהם ‏משולבת ‏האפשרות ‏להפקת ‏מסמכי תיעוד‏ פנים ‏על‏ גבי ‏מסופונים, ‏בין ‏אם ‏כתוכנה ‏‏עצמאית ‏ובין ‏אם ‏כחלק ‏מתוכנה ‏אינטגרלית. על תאגידים המשתמשים במסופונים לוודא, כי המערכת שברשותם רשומה במרשם התוכנות, ואם אינה רשומה, לוודא כי המערכת עונה על דרישות רשות המסים.
הנחיות להוראות ניהול פנקסים בנושא מסופונים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570