עמותות - חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2017
בהתאם להוראות תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998, חייבת כל עמותה בתשלום אגרה שנתית, החל מהשנה שלאחר רישומה.
עמותות - חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2017
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570