חברה פרטית - חובת דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2017
על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנותיו - כל חברה פרטית חייבת בהגשת דוח שנתי לרשם החברות, וכן היא חייבת בתשלום אגרה שנתית. חברה אשר לא מילאה אחת או יותר מחובות אלו - צפויה להיות מוכרזת כחברה מפרת חוק.
חברה פרטית - חובת דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2017
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570