חלוקת דיבידנד על ידי חברה לבעל מניות מהותי - תמוסה בשיעור מופחת של 25%
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הוראת השעה, הקובעת שבתקופה שבין ה-1 בינואר 2017 ל-30 בספטמבר 2017, חלוקת דיבידנד על ידי חברה לבעל מניות מהותי בה - תמוסה בשיעור של 25%, בלבד, ללא מס יסף.
חלוקת דיבידנד על ידי חברה לבעל מניות מהותי - תמוסה בשיעור מופחת של 25%
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570