תקבול הניתן לעובד שפורש - תמורת התניית אי תחרות - הינו הכנסה פירותית
בית המשפט העליון פסק, שתקבול המוענק לעובד, על ידי מעבידו, תמורת חתימה על התניית אי תחרות בעת פרישה ממקום העבודה - מהווה תחליף להכנסה, שיכל לקבל אילו היה ממשיך לעבוד בתחומו - ולכן, הינו בבחינת הכנסה פירותית, החייבת במס לפי שיעור המס השולי. ניתן לסתור חזקה זאת - אך הנטל על סתירתה מוטל על הנישום.
תקבול הניתן לעובד שפורש - תמורת התניית אי תחרות - הינו הכנסה פירותית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570