תיקון בשיטת חישוב דמי לידה לעובדת עצמאית (תיקון 176)
ברצוננו לעדכנם, כי לאחרונה חוקק תיקון מספר 176 לחוק הביטוח לאומי (הוראת שעה), בו נקבע שינוי בדרך חישוב הכנסת עובדת עצמאית לצורך קביעת דמי לידה. תוקף הוראת השעה - 6 שנים.
תיקון בשיטת חישוב דמי לידה לעובדת עצמאית (תיקון 176)
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570