הוצאות שהוגדרו בדוח הכספי כ"הוצאות הקמה" - לא ניתנות לניכוי כ"הוצאות שוטפות"
בית המשפט העליון קבע, כי הוצאות שהוגדרו, בדוח הכספי, כ"הוצאות הקמה" (הוצאות פתיחת עסק) - לא ניתנות לניכוי כ"הוצאות שוטפות" כנגד הכנסות, ולעיתים לא יותרו לעולם בניכוי בדוח המס.
הוצאות שהוגדרו בדוח הכספי כ"הוצאות הקמה" - לא ניתנות לניכוי כ"הוצאות שוטפות"
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570