ניכוי מס תשומות בידי חברת אחזקות
בית המשפט המחוזי קבע, כי ניכוי מס תשומות בידי חברת אחזקות - יותר רק באם תוכיח שאכן פעלה לשם ניהול החברות ולא רק לשם השבחת ערכן והעלאת התשואה המתקבלת מהן.
ניכוי מס תשומות בידי חברת אחזקות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570