הלוואה לחברת בת - שלא הושבה - תוכר כהפסד עסקי.
בית המשפט המחוזי קבע, כי הלוואה שניתנה לחברת בת, לצורך תשלום מקדמה למתווך לשם קידום מיזם, ולא הוחזרה - תחשב בחברה כהוצאה עסקית. בחוזר עיקרי פסק הדין.
הלוואה לחברת בת - שלא הושבה - תוכר כהפסד עסקי.
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570