דיווח על קבלת חוות דעת לדוח השנתי למס הכנסה
רשות המסים פרסמה את טופס 1345 "דיווח בגין חוות דעת" - במסגרתו מגיש דוח שנתי למס הכנסה, שקיבל חוות דעת בכתב (החתומה על ידי נותן חוות הדעת), שהעניקה לו יתרון מס בשנת המס שלגביה הוגש הדוח - ידווח עליה.
חל על קבלת חוות דעת החל מיום ה-1 בינואר 2016, ועל עמדה חייבת בדיווח שתובא בדוח לשנת 2016 ואילך.
דיווח על קבלת חוות דעת לדוח השנתי למס הכנסה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570