חובת דיווח מפורט למע"מ בשנת 2016
בחוזר פירוט החייבים בדיווח מפורט למע"מ בשנת 2016.
חובת דיווח מפורט למע"מ בשנת 2016
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570