שיעורי הריבית המעודכנים לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה - לשנת 2016
בחוזר השיעורים המעודכנים לשנת 2016 לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה.
שיעורי הריבית המעודכנים לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה - לשנת 2016
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570