הקטנת שיעור מס החברות
פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), תשע"ו-2016, במסגרתו הורד שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25%, החל מיום ה-1 בינואר 2016.
הקטנת שיעור מס החברות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570