חובת דיווח על קבלת חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המסים
הכנסת אישרה תיקון לפקודת מס הכנסה בו נקבע חובת דיווח על קבלת חוות דעת ונקיטת עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים. במקביל אושר תיקון דומה גם לגבי חוק מס ערך מוסף.
התיקון יחול על קבלת חוות דעת שתינתן החל מיום ה-1 בינואר 2016, ועל עמדה חייבת בדיווח שתובא בדוח לשנת 2016 ואילך.
חובת דיווח על קבלת חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המסים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570