חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 - פרק המסים
הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו–2016), תשע"ו-2015, אשר במסגרתו נכללו, בין היתר, שינויים בחקיקת המס.
בחוזר עיקרי הצעת החוק בתחום המיסוי.
חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 - פרק המסים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570