מענקים להחלפת יחידות קירור מים
משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים יצא במכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה. במסגרת מכרז זה, מוזמנים צרכני אנרגיה, העומדים בתנאי הסף, להגיש בקשה לקבלת השתתפות כספית של המשרד להחלפת יחידות קירור מים (צ'ילר) ישנות בחדשות.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו ה-26 בנובמבר 2015 בשעה 14:00.
מענקים להחלפת יחידות קירור מים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570