שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מלכ"רים ומוסדות כספיים
שיעור מס הרווח ומס השכר, המוטלים על מוסדות כספיים, ירד מ-18% ל-17%. הצו יחול בשנת המס 2015 לגבי השכר המשולם בעד עבודה בחודש אוקטובר 2015 ואילך ולגבי החלק היחסי מהרווח בשנת מס זו. שיעור מס השכר המוטל על מלכ"ר לא שונה ונותר 7.5%.
שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מלכ"רים ומוסדות כספיים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570