שינוי תנאי הסכם רכישת קרקע - שאינם מרחיבים אותו - אינו גורמים להטלת חיוב נוסף במס רכישה
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי הקובע, שכאשר תוספת להסכם רכישת
קרקע משנה את תנאיו, אך אינה גורמת לשינוי בערכו הכלכלי - אין לחייב את הרוכש בתשלום
מס רכישה
שינוי תנאי הסכם רכישת קרקע - שאינם מרחיבים אותו - אינו גורמים להטלת חיוב נוסף במס רכישה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570