דמי ניהול אינם בהכרח הכנסת עבודה של המנהל
פורסם פסק דין של בית המשפט המחוזי ממנו עולה, כי קיימת יכולת לשלם דמי ניהול מחברה אחת לשנייה, בעבור שירותי ניהול הניתנים על ידי בעל מניות בחברה המנהלת, בלא שאלו יסווגו כשכר עבודה. בחוזר עיקרי פסק הדין.
דמי ניהול אינם בהכרח הכנסת עבודה של המנהל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570