הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 - פרק המסים
הצעת חוק התייעלות הכלכלית לשנים 2015 ו-2016 עברה בקריאה ראשונה. השנה, פרק המיסוי לא כולל העלאות מס מיוחדות או ביטול הטבות מס באופן דרמטי.
במקביל, פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף בגדרו הוקטן שיעור המע"מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ-18% ל-17%, וזאת בתוקף מיום 1 באוקטובר 2015.
בחוזר עיקרי הצעת החוק בתחום המיסוי.
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 - פרק המסים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570