האם תשלום ערבות יוכר כהפסד הון?
בחוזר עדכון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הקובע, כי העובדה ששתי חברות נמצאות בשליטת בעל מניות אחד, אינה מספיקה בכדי לאפשר קיזוז חוב של חברה אחת מרווחי החברה האחרת.
האם תשלום ערבות יוכר כהפסד הון?
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570