מכרז פומבי להגשת פרויקטים של חלוץ והדגמה בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, חסכון בנפט והתייעלות אנרגטית
המטרה הינה לסייע למיזמים שייבחרו, באמצעות השתתפות של עד 50% מהתקציב המאושר (כהגדרת מונח זה להלן) של היזם למטרה זו, כאשר תקרת מענק בודד תהיה עד 1,500,000 ש"ח.
מועד אחרון להגשת הצעות 5 ביולי 2015.
מכרז פומבי להגשת פרויקטים של חלוץ והדגמה בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, חסכון בנפט והתייעלות אנרגטית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570