התעשייה המסורתית - שחרור מתשלום תמלוגים לשנת 2015
ברצוננו להביא לידיעתכם, כי בהודעת משרד המדען הראשי במשרד הכלכלה, שפורסמה לאחרונה, דווח שבכוונת משרדי הכלכלה והאוצר לכלול בתקנות העוסקות בתשלום תמלוגים ושיעורם, ואשר יובאו לאישור ועדת הכספים - את המשך הענקת הפטור מתשלום תמלוגים לחברות מתחום התעשייה המסורתית, בגין תיקים שיאושרו בשנת 2015, בהתאם לקריטריונים משנת 2014.
התעשייה המסורתית - שחרור מתשלום תמלוגים לשנת 2015
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570