מכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה
משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים באמצעות האגף לשימור אנרגיה יוצא במכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגודי ערים קיבוצים, ומושבים.
צרכני אנרגיה מוזמנים להציע תכנית לפרויקטים שיובילו להתייעלות באנרגיה באמצעות טכנולוגיות כפי שמפורטות בחוזר.
את ההצעות יש להגיש עד ליום ה-13 בנובמבר 2014 בשעה 14:00.
מכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570