הרחבת חובת דיווח מקוון למע"מ בשנים 2014 - 2015
בחוזר עדכון על תיקון 44 לחוק מע"מ, המרחיב את החלת חובת הדיווח המקוון בשנים 2014 - 2015.
הרחבת חובת דיווח מקוון למע"מ בשנים 2014 - 2015
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570