רישום חברות כחברות מפרות חוק - מהלך נוסף של רשם החברות
בחוזר עדכון בדבר הודעת רשם החברות על ביצוע מהלך נוסף של רישום חברות כחברות מפרות חוק בגין אי תשלום אגרה שנתית או אי הגשת דוח שנתי.
יודגש, כי חברה אשר הפרה את הוראות החוק תירשם כחברה מפרת חוק, בהתאם לקבוע בחוק, אף אם לא קיבלה בדואר את ההודעה על רישום ההתראה.
רישום חברות כחברות מפרות חוק - מהלך נוסף של רשם החברות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570