נפתח מסלול מענקים לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
בחוזר עדכון בדבר הקצאת תקציב על פי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה: "מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל". הסיוע יינתן באמצעות סבסוד חלקי של עלות המעביד עבור עובדים חדשים שנקלטו בעסק החל מתאריך 1 במאי 2014, כמפורט בהוראה.
המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע הינו ה- 16 בנובמבר 2014.
נפתח מסלול מענקים לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570