תיקון 14 לחוק העמותות
בחוזר עדכון על פרסומו של תיקון 14 לחוק העמותות העוסק בהגברת הממשל התאגידי בגופי המגזר השלישי (עמותות וחל"צ) באמצעות העמקת סמכויות גופי הביקורת. התיקון מרחיב את סמכויות הפיקוח והביקורת על עמותות וחל"צ באמצעות גופי הביקורת הבאים: ועדת הביקורת, המבקר הפנימי ורשם העמותות. התיקון ייכנס לתוקפו בחודש פברואר 2015.
תיקון 14 לחוק העמותות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570