תיקוני מס צפויים על פי תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת 410
ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסומו של תזכיר לחוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 4102 )תיקוני
. חקיקה(, תשע"ד 4102-
התזכיר טרם אושר על ידי הכנסת.
תיקוני מס צפויים על פי תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת 410
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570