תזכורת - דיווח תמלוגים לקרן תמורה
תאגידים אשר ביצעו תכניות פיתוח בתמיכת המדען הראשי מחויבים בדיווח תמלוגים לקרן תמורה. 31 באוגוסט 2014, הינו המועד האחרון לדיווח תמלוגים עבור מחצית ראשונה של שנת 2014. תאגידים שלא יגישו את הדיווח עד למועד זה - יעוכבו להם המענקים מקרן תמורה.
יצוין, כי תמלוגים שמשולמים באיחור מחויבים בריבית והפרשי הצמדה. בחוזר תמצית הדגשים לדיווח תמלוגים כאמור.
תזכורת - דיווח תמלוגים לקרן תמורה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570